Feitenpagina’s

Op dit deel van de site verzamelen we informatie die relevant is voor de projecten op de site. Daarmee maken we een feitelijke basis voor het beleid. Het is niet zo vanzelfsprekend wat een feit is, en het is zeker niet vanzelfsprekend wat relevante informatie is die je uit de feiten kunt halen. De feitenbladen zitten dan ook vol keuzes. Er zijn de volgende regels gehanteerd om te bepalen of informatie wordt opgenomen. 

  • De informatie moet een achtergrond geven bij een van de discussies die op de site gevoerd wordt; 
  • Er moet een toegankelijke bron naar/van de data zijn waaruit de informatie is samengesteld; 
  • Prognoses worden als vooruitberekening gepresenteerd wanneer de berekening transparant is, overige prognoses worden niet als relevante informatie gezien.

Feitenblad algemeen en agrarisch grondgebruik Schouwen-Duiveland

Inhoud van dit feitenblad:

  • Het grondgebruik op het land naar hoofdtypes zoals het CBS deze onderscheidt, vergeleken met de Provincie Zeeland en Nederland.
  • Een ‘agrarisch cultuurprofiel’: waarvoor wordt het agrarisch gebied gebruikt, ook weer vergeleken met de Provincie Zeeland en Nederland.
  • De ontwikkeling van de omvang van de landbouwgrond in de afgelopen 20 jaar.

 

Zie voor een algemene toelichting op feitenbladen en een toelichting op de berekeningen en de bronnen aan het eind van dit feitenblad.

 

Algemeen grondgebruik

Schouwen-Duiveland heeft een kenmerkend grondgebruik. Ten opzicht van Zeeland is er veel meer bos en open natuurlijk terrein, en er is bijna twee keer zoveel recreatieterrein als gemiddeld in Zeeland. Precies 25% van het Zeeuwse ‘recreatieterrein’ ligt op Schouwen-Duiveland. (alle getallen situatie 2012)

 

 

 

Agrarisch grondgebruik

Het grondgebruik in de gemeente Schouwen Duiveland is typerend voor de Provincie Zeeland en wijkt sterk af van het Nederlandse gemiddelde. Akkerbouw is veruit de grootste grondgebruiker, maar neemt procentueel wel licht af. Graslandgebruik neemt procentueel toe. De grafiekkleuren liggen dicht bij elkaar.

Toelichting: de lijnen van Zeeland en Schouwen-Duiveland lopen deels over elkaar.

 

 

In 2016 bedroeg het landbouwareaal 13.127 ha waaronder 9.465 ha akkerbouw, 3.098 ha grasland en 520 ha vollegrondstuinbouw.

 

Bijna 30% van de Zeeuwse glastuinbouw staat in 2016 op Schouwen-Duiveland (ruim 45 ha)

 

 

 

Ontwikkeling van het areaal agrarisch gebied

De omvang van de landbouwgronden is tussen 2000 en 2016 afgenomen van 14.658 ha naar 13.127 ha., een afname van 1.530 ha (10,4%). In de afgelopen 16 jaar is dit een afname van 0,7% per jaar

 

 

Ontwikkeling van het areaal agrarisch gebied, vergeleken

Deze afname is over de hele periode 2000-2016 vergelijkbaar met de ontwikkelingen in Nederland. Maar op Schouwen-Duiveland is de afname geconcentreerd in de periode 2009-2016. Dit zal grotendeels veroorzaakt worden door de aanleg van Plan Tureluur.

 

Cultuurgrond, definitie CBS

Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk) grasland.

 

Toelichtingen op het feitenblad algemeen en agrarisch grondgebruik

 

Bronnen

Alle basisgegevens komen van Statline.

Statline geeft in verschillende overzichten bodemgebruiksinformatie. Er is bodemgebruiksinformatie bij het algemene grondgebruik en bij landbouw. De aantallen komen niet overeen. Zo wordt bij Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente het areaal landbouwgrond in 2012 15.586 ha genoemd, en bij Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente in 2012 13.995,5 ha cultuurgrond.

In dit feitenblad gebruiken we voor de algemene vergelijking de eerste tabel (Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente) en dan passen we alleen percentages toe. Voor de kwantitatieve gegevens gebruiken we de tweede tabel (Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente). Deze tabel is gebaseerd op de jaarlijkse meitellingen, en dat geeft dus getallen vanuit de bedrijfsvoering.

 

Dit is de link naar de selectie die als basis is gebruikt voor de tabellen over het algemene grondgebruik (bron 1)

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70262ned&D1=a&D2=0%2c14%2c626&D3=a&HDR=G2%2cT&STB=G1&VW=T

(let op: bij perioden moet u op het schuine pijltje dat naar linksonder wijst drukken om een leesbare tabel te krijgen, het lukt niet om direct naar deze tabelvorm te linken)

 

Dit is de link naar de selectie die als basis is gebruikt voor het agrarisch grondgebruik (bron 2)

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80781ned&D1=0,2,5,12-13,25-26,34,38,40,44,48-49,53-54,59,68,73-76,79-83,87,95,102,106,114,120,124,135,139&D2=0,14,579&D3=a&HDR=G2&STB=T,G1&VW=T

 

Berekeningen

Algemeen grondgebruik

Bron 1 is de basis. Eerst is een tabel gemaakt van de verdeling land-water. Daarbij zijn de kleine binnenwateren toegevoegd aan het landoppervlak. Dit geeft voor Nederland een kleine vertekening omdat de rivieren er nu buiten vallen, maar voor Zeeland en Schouwen Duiveland worden de afgesloten zeearmen, zoals de Grevelingen, er nu buiten gehouden. Daardoor is een realistisch beeld  van het grondgebruik op het land samen te stellen.

Vervolgens zijn de oppervlaktes per hoofdgroep direct uit de tabel overgenomen.

Daarna zijn deze oppervlaktes als percentage van het totale landoppervlak berekend.

 

Tabel: Agrarisch cultuurprofiel, akkerbouw en grasland in percentages

Voor deze tabel is uit bron 2 een vereenvoudigde tabel gemaakt met daarin opgenomen ‘cultuurgrond’ en de hoofdgroepen. (geen bewerking, alleen een selectie)

Vervolgens is steeds de omvang van het areaal van de hoofdgroep vergeleken met het totaal van de agrarische cultuurgrond en zo is een procentueel overzicht in de tijd gemaakt.

 

Tabel:  Oppervlakte grondgebruik naar hoofdtype in ha

Deze tabel is een onbewerkte selectie uit bron 2

 

Tabel: Ontwikkeling glastuinbouw, oppervlaktes in m2

Deze tabel is een rechtstreekse selectie uit bron 2

 

Tabel: Ontwikkeling omvang cultuurgrond 2000-2016

De basis voor deze tabel, de feitelijke ontwikkeling, komt rechtstreeks uit bron 2, (cultuurgrond)

Aan die tabel is een cijferreeks toegevoegd die met de hand kan worden beïnvloed door de coëfficiënt zelf in te vullen.

‘Excel’ is gevraagd een automatische lineaire trendlijn in te vullen op de bronreeks.

Met de hand zijn beginwaarde en coëfficiënt van de reeks (trail and error) ingevuld, zodanig dat de handmatige lijn visueel samenvalt met de trendlijn, daarna is de trendlijn verwijderd.

 

Tabel: ontwikkeling areaal cultuurgrond

In bron 2  zijn de jaargegevens (cultuurgrond) steeds als percentage van het referentiejaar 2000 uitgedrukt.

 

 

| Tags: agrarisch grondgebruik, agrarisch cultuurprofiel |