A A A

Welkom!

Op deze website kunt u in 2017 en 2018 meedenken/meepraten over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Over welke onderwerpen hebben we het? Vanaf het voorjaar 2017 zijn we begonnen met de omgevingsvisie voor het buitengebied’ en de ‘visie Toerisme’, In de loop van 2017 zal daar de ‘Energieagenda aan toegevoegd worden. Deze website is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, maar wij zijn niet de enige initiatiefnemers. Zo wordt de Toeristische visie in co-productie met de toeristische belangenorganisaties zoals de Recron, de Hiswa etc. opgesteld. Ook het opstellen en uitvoeren van de visie voor het buitengebied en uitvoering geven aan de Energie-agenda kunnen en willen we zeker niet alleen.

 

Nieuws

Concept hoofdlijnennotitie omgevingsvisie gereed!

Ondanks dat het al eventjes stil is van onze kant, zitten we dat niet. De afgelopen maanden hebben wij gebruikt om alle informatie die we tot en met augustus van dit jaar ophaalden, tijdens de gesprekken, de gebiedsconferentie in mei en de stellingen op internet en de feiten en cijfers die wij zelf verzameld hebben, naast elkaar te leggen. Op basis daarvan ontwikkelden we een hoofdlijnennotitie. Dit hield in dat we de thema’s bepaalden en een grove route uitstippelden. De notitie kunt u hier nalezen. 

 

nieuwtjes-afbeelding...

In januari van dit jaar zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuwe visie voor het buitengebied. We vinden het belangrijk om met u aan tafel te zitten. Ondanks dat het al eventjes stil is van onze kant, zitten we dat niet. Alle informatie die we tot en met augustus van dit jaar ophaalden, tijdens de gesprekken, de gebiedsconferentie in mei en de online discussie op internet zijn we aan het verwerken om te komen tot de nieuwe omgevingsvisie. We informeren u via deze weg graag over de uitkomsten van de discussie op internet en de activiteiten waar we nu mee bezig zijn.

 

Uitkomsten online discussie

In totaal hebben we op 17 stellingen 1559 reacties ontvangen. De top 5 thema’s waarop de meeste reacties binnenkwamen is:

 • De beleving van de dijken
 • Verder met de natuur
 • Inpassing van de bedrijven
 • Zonne-energie
 • Toerisme op het platteland

Voor de uitkomst van  de online discussie kunt u hier terecht.

 

Wat hebben we met de verzamelde informatie gedaan?

De maanden na deze internetdiscussie hebben we gebruikt om alle informatie die wij ontvingen van u en de feiten en cijfers die wij verzamelden naast elkaar te leggen. Op basis daarvan ontwikkelden we een koers op hoofdlijnen. Dit houdt in dat we de thema’s bepaalden en een grove route uitstippelden. We leggen in het kort aan u uit hoe de hoofdlijnennotie door ons opgebouwd is.

 

Opbouw hoofdlijnennotitie omgevingsvisie Buitengebied

Vanuit de informatie die we ophaalden zijn twee zaken nadrukkelijk naar voren gekomen. Enerzijds is dat het belang van de kwaliteiten van het eiland ("ons goud") en anderzijds het belang dat gehecht wordt aan vernieuwen, waarbij zo min mogelijk tegenstelling tussen kwaliteit en ontwikkeling gewenst is hoewel dat niet altijd te voorkomen is.

We hebben voor integrale thema’s gekozen:

 • Het uitbouwen van het goud/de kwaliteiten.
 • De grote veranderingen zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, bevolkingsontwikkeling.
 • Vitaal landelijk gebied (multifunctionaliteit, economisch gebruik).
 • Leefbaar, gezond en veilig buitengebied (sociaal-maatschappelijk, koppeling met dorpen, bereikbaarheid).
 • Versnelling van de vernieuwing.
 • De rand van het eiland en de grote wateren.
 • De overheid in het landelijk gebied (de rol van de overheid).

Het is de bedoeling bovenstaande thema’s uit te werken en aan te geven wat er speelt, wat de visie er op is,  hoe we daarmee willen omgaan en hoe we denken dat te bereiken. Om tot die uitwerking te komen organiseren we krachtsbijeenkomsten.

 

Krachtsbijeenkomsten

In januari en februari 2018 organiseren we krachtsbijeenkomsten om aan de hooflijnennotitie verder invulling te geven. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er thematafels waarin we aan verschillende stakeholders in dit proces de hoofdlijnen voorleggen en de onderwerpen met hen verder uitdiepen en zoeken we gezamenlijk naar oplossingen.  Hebt u wel interesse voor deze krachtsbijeenkomsten dan kunt u dit kenbaar maken door een bericht te sturen aan buitengebied@schouwen-duiveland.nl. Via onze gebruikelijke kanalen zoals de website www.toekomstschouwen-duiveland.nl en onze gemeenterubriek in de Wereldregio houden wij u ook op de hoogte. Op basis van deze krachtsbijeenkomsten slijpen we de koers fijn en is ons streven om in april 2018 de ontwerp-omgevingsvisie buitengebied klaar te hebben voor de inspraakprocedure.

 

Nieuwe onderdeel toekomstschouwen-duiveland.nl

Een grote verandering van de nieuwe omgevingsvisie (met de Omgevingswet als basis) is, dat samenwerking tussen ondernemers of inwoners onderling, tussen inwoners en ondernemers en met de gemeente de basis wordt voor ontwikkelingen.  Door samenwerkingen op te zetten kunnen we bereiken dat er een buitengebied blijft waar het prettig wonen, werken en verblijven is. We willen u de mogelijkheid geven om elkaar te vinden om samen aan de slag te gaan in het buitengebied. Het kan bijvoorbeeld gaan over initiatieven met betrekking tot duurzaamheid, landschap, bereikbaarheid of innovatie in de landbouw of het toerisme en daarom hebben wij als proef het onderdeel “Aan de slag” toegevoegd aan de website https://toekomstschouwen-duiveland.nl/Aan_de_slag. U kunt er zelf uw project beginnen en u kunt anderen vragen om mee te doen, maar u kunt ook aansluiten bij een project dat door een ander of door de gemeente is opgestart. We hebben al drie plannen mogen ontvangen: de aanleg van een boomgaard, een platform over vrijkomende agrarische bebouwing en de postcoderoos voor zonne-energie. Hebt u een samenwerkingsidee en wilt u gebruik maken van dit platform,  vult u dan het contactformulier op de website in. U wordt dan teruggebeld door een medewerker van het bureau LOS Stad om Land,  die ons helpt bij de ontwikkeling van deze omgevingsvisie.

 

Informatiebijeenkomst

We vinden het belangrijk om de gemeenteraad op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken.  Op 15 januari 2018 organiseren we daarom een openbare informatiebijeenkomst  aanvang 19.30 uur  in de Burgerzaal van het gemeentehuis, waarin we de hoofdlijnennotitie en de thema’s toelichten. Mocht u interesse hebben in deze avond dan bent u uiteraard van harte welkom. 

Door met elkaar in gesprek te blijven leren we elkaar goed kennen en zorgen we ervoor dat het een visie  wordt van ons allemaal. We willen omgevingskwaliteiten versterken maar ook minder regels en meer ruimte voor maatwerk en initiatieven, dat kunnen we natuurlijk alleen samen bereiken omdat u weet waar er behoefte aan is. 

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 'De omgevingsvisie buitengebied' en 'De toekomst van toerisme' Schouwen-Duiveland

meld je dan hier aan!

 

 

duivenland
2212